Säännöt

Karkkilan Seudun Koirakerho ry

Yhdistyksen säännöt
Säännöt ovat saatavissa pdf-muotoisena kerhon sihteeriltä ja puheenjohtajalta.

1 §

Yhdistyksen nimi on Karkkilan Seudun Koirakerho ry (y-tunnus 2025916-7). Myöhemmin näissä säännöissä yhdistystä nimitetään kerhoksi. Nimestä voidaan käyttää epävirallista lyhennystä KSKK. Kerhon kotipaikka on Karkkila. Kerhon virallinen kieli on suomi.

2 §

Kerhon tarkoituksena on kiinnittää huomiota koirien oikeaan kasvatukseen ja koulutukseen sekä parantaa koirien yhteiskuntakelpoisuutta. Kerho pyrkii päämääräänsä järjestämällä näyttelyitä, kokeita, koulutuksia, kursseja, luentoja ja kerhoiltoja.

3 §

Jäseniksi hyväksytään hyvämaineiset henkilöt heidän omasta kirjallisesta anomuksestaan. Hallitus käsittelee jäsenanomukset. Jäsenet ovat varsinaisia jäseniä, perhejäseniä tai kunniajäseniä. Perhejäseneksi voi liittyä henkilö ruokakunnasta, josta joku on yhdistyksen varsinainen jäsen. Hallitus voi kutsua harrastustoiminnassa erittäin ansioituneita henkilöitä kunniajäseniksi. Kunniajäsenet ovat jäsenmaksuista vapautettuja.

4 §

Jäsen, joka on toiminut vastoin kerhon tarkoitusperiä tai laiminlyönyt jäsenmaksunsa, voidaan hallituksen toimesta erottaa.

5 §

Jos jäsen haluaa erota kerhosta, on hänellä siihen oikeus milloin tahansa ilmoittamalla siitä yhdistyslain 13 §:n mukaisesti.

6 §

Kerhon seuraava kokous päättää lopullisesti erottamisasian, jolloin erottamisen kannalla tulee olla vähintään kolmeneljäsosaa (3/4) kaikista äänestyksessä annetuista äänistä. Erotettu jäsen voi kuitenkin valittaa kahden (2) viikon kuluessa tiedon saamisesta jättämällä hallitukselle kirjallinen selvitys asiasta. Erotetulla tai eronneella jäsenellä ei ole oikeutta yhdistyksen varoihin tai omaisuuteen.

7 §

Kerhon asioita hoitaa syyskokouksessa vuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluu:

 1. puheenjohtaja
 2. viisi (5) varsinaista jäsentä, ja
 3. kaksi (2) varajäsentä,

jotka valitsevat keskuudestaan varapuheenjohtajan. Sihteerin, jäsensihteerin ja rahastonhoitajan hallitus valitsee keskuudestaan tai jäsenistöstä.

8 §

Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja, tai hänen ollessaan estynyt, varapuheenjohtaja.

9 §

Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja kahden (2) jäsenen ollessa läsnä.

10 §

Kerhon nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. Hallitus voi määrätä rahastonhoitajan yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen.

11 §

Hallituksen tehtävät:

 1. valmistella kokouksissa esille tulevat asiat
 2. valvoa kerhon toimintaa ja tarpeen vaatiessa ryhtyä asianmukaisiin toimenpiteisiin sekä edustaa kerhoa
 3. hoitaa kerhon juoksevat asiat, mm. talouden
 4. pitää jäsenluetteloa
 5. käsitellä kerhon jäsenanomukset
 6. erottaa jäsenet näiden sääntöjen mukaisesti
 7. laatia tammikuun loppuun mennessä toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä kalenterivuodelta, sekä jättää toimintakertomus, tilinpäätös ja kirjanpitoaineisto tarkastettavaksi viimeistään kymmenen (10) päivää ennen kevätkokousta.

12 §

Kerhon jäsenet kokoontuvat syyskokoukseen loka – marraskuussa ja kevätkokoukseen maaliskuussa. Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle määrättyä asiaa varten kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Kokouskutsu lähetetään jäsenille sähköpostitse tai kirjeitse ja julkaistaan yhdistyksen internetsivuilla vähintään kahta (2) viikkoa ennen kokousta.

13 §

Kerhon kevätkokous pidetään maaliskuussa, ja siellä käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.
 2. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Esitellään kerhon edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä toiminnantarkastajan lausunto.
 5. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään edellisen hallituksen ja rahastonhoitajan vastuuvapaudesta.
 6. Käsitellään hallituksen tekemät esitykset.
 7. Käsitellään jäsenten tekemät esitykset. Esitykset tulee toimittaa hallitukselle kirjallisesti vähintään (1) kuukautta ennen kokousta.
 8. Käsitellään muut kokouksen hyväksymät asiat, huomioiden yhdistyslain 23 §:n määräykset.

14 §

Kerhon syyskokous pidetään loka – marraskuussa, ja siellä käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.
 2. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi.
 5. Valitaan (5) varsinaista ja kaksi (2) varajäsentä hallitukseen seuraavaksi kalenterivuodeksi.
 6. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja.
 7. Määrätään jäsenmaksu ja liittymismaksu seuraavalle kalenterivuodelle.
 8. Esitetään toimintasuunnitelma ja budjetti seuraavalle toimintavuodelle.
 9. Käsitellään hallituksen tekemät esitykset.
 10. Käsitellään jäsenten tekemät esitykset. Esitykset tulee toimittaa hallitukselle kirjallisesti vähintään (1) kuukautta ennen kokousta.
 11. Käsitellään muut kokouksen hyväksymät asiat, huomioiden yhdistyslain 23 §:n määräykset.

15 §

Kerhon tilikausi on kalenterivuosi, ja tasekirja kirjanpitoaineistoineen on jätettävä toiminnantarkastajalle vähintään kymmenen (10) päivää ennen kevätkokousta.

16 §

Jokaisella vähintään 17 vuotta täyttäneellä kerhon jäsenellä on yksi (1) ääni. Lisäksi jäsen voi äänestää korkeintaan kahdella (2) valtakirjalla. Äänestys toimitetaan suljetuin lipuin vähintään yhden (1) jäsenen sitä vaatiessa. Asiat yhdistyksen kokouksissa ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, elleivät nämä säännöt tai yhdistyslaki toisin määrää.

17 §

Kerhon sääntöjen muuttamiseen tai kerhon purkamiseen vaaditaan kaksi (2) perättäistä kokousta vähintään kuukauden väliajoin. Ensimmäisessä kokouksessa riittää yksinkertainen äänten enemmistö ja jälkimmäisessä kaksikolmasosaa (2/3) annetuista äänistä.

18 §

Kerhon purkautuessa luovutetaan mahdolliset varat opaskoiran hankintaan kerhon toiminta-alueella asuville sokeille. Asiasta päättää kerhon kokous. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

19 §

Muissa asioissa noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.

20 §

Kerholla on oikeus vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

21 §

Kerho on Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n, Uudenmaan Kennelpiiri ry:n ja Suomen Agilityliitto ry:n jäsen. Kerho voi liittyä jäseneksi muihin vastaaviin koirayhdistyksiin.